توضيحات پروژه


تيزر تبليغاتي برج تجاري ، اداري تشريفات. اين تيزر با تلفيقي از تصاوير هوايي و برداشت شده و انيميشن و موشن گرافيك در زمستان سال 1395 بمنظور معرفي و ارائه قسمت هاي مختلف برج تشريفات توليد شده است.

تصاوير